PIANOLES

Muziek Instituut Mingelen kent drie verschillende lesprogramma’s waardoor iedereen pianoles kan volgen.

Lesprogramma’s A, B  en C
Onder het kopje “Lesaanbod” kunt u precies zien wat deze mogelijkheden tot het volgen van pianoles inhouden. Afhankelijk van de behoeften van de student wordt in overleg besloten welk traject het meest passend voor de student is. Vanzelfsprekend kan het traject tussentijds worden aangepast.

Wanneer een student zich wil inschrijven voor de trajecten B of C gaat hier altijd een aannamegesprek in combinatie met een moment van voorspelen door de student aan vooraf. Op grond van dit gesprek en het voorspelen beslist het Muziek Instituut of de student wordt toegelaten tot het gewenste traject. De beslissing wordt altijd schriftelijk gemotiveerd.

Wanneer de trajecten B of C worden gevolgd, brengt de student veel tijd door met de docent om zo sneller de benodigde kennis en ervaring op te kunnen doen. Dit biedt tegelijk de mogelijkheid dieper op zaken in te gaan.

De grote persoonlijke betrokkenheid, die zo kenmerkend is voor het Muziek Instituut, is vanaf de eerste les merkbaar. Het karakter van de  lesmogelijkheden laten zich het best uitleggen in een persoonlijk gesprek op locatie in Middelburg, waartoe u van harte (kosteloos en geheel vrijblijvend) uitgenodigd wordt. U kunt bellen of mailen.

Voor contactgegevens klik hier.

Lesaanbod

A) Reguliere lessen; een half uur les per week. Vrij toegankelijk, mits er plaats is.

B) Intensieve lessen; gemiddeld anderhalf uur per week. Hier gaat een aannamegesprek aan vooraf en wordt er van de student verwacht dat hij iets voorspeelt. Er worden geen toelatingseisen gesteld aan het niveau van het repertoire, maar wel aan de speelvaardigheid.

C) Beroepsgericht traject; het aantal contacturen is afhankelijk van de behoefte van de student, met een maximum van 3 uur per week.

Hier gaat een aannamegesprek aan vooraf en wordt er van de student verwacht dat hij iets voorspeelt. Er worden eisen gesteld aan zowel het niveau van het repertoire als aan de speelvaardigheid.

Voornoemde trajecten zijn de richtlijnen waar vanuit in principe wordt gewerkt. Deze zijn altijd aan te passen in overleg met de student.

Tarieven

Tarieven op aanvraag.